Regulamin akcji noc zakupów

Regulamin promocji „NOC ZAKUPÓW -27%”

I. Postanowienia wstępne.

1. Niniejszy regulamin promocji pod nazwą „Noc Zakupów -27%” określa zasady funkcjonowania, warunki oraz zakres i procedurę reklamacyjną promocji, zasady korzystania oraz uprawnienia przysługujące osobom biorącym udział w promocji, a także obowiązki organizatora (dalej również: „Regulamin”).
2. Organizatorem promocji „Noc Zakupów -27%” (dalej również: „Promocja”) jest RunColors Sp. z o.o. Sp.k. z siedzibą w Warszawie, ul. Bonifraterska 10/43, 00-213 Warszawa, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000630849, NIP: 5252671765, REGON: 365098766 (dalej również: „Organizator”).
3. Promocja prowadzona jest za pośrednictwem sklepu internetowego RunColors (dalej również: „Sklep Internetowy”), dostępnego pod adresem URL: https://runcolors.pl oraz w placówkach stacjonarnych prowadzonych pod marką RunColors, których aktualna lista dostępna jest pod adresem https://runcolors.pl/sklepy (dalej również: „Sklepy Stacjonarne”), znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w godzinach ich otwarcia.
4. W Promocji mogą uczestniczyć osoby fizyczne, które ukończyły 18. rok życia i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych – po spełnieniu warunków udziału w Promocji stają się uczestnikami Promocji (dalej również: „Uczestnik”).

II. Przedmiot Promocji i warunki skorzystania z Promocji.

1. Przedmiotem Promocji jest możliwość skorzystania przez Uczestnika na zasadach określonych w Regulaminie z Promocji obejmującej udzielenie Uczestnikowi rabatu cenowego w wysokości 27% od bazowej ceny sprzedaży brutto produktów znajdujących się w aktualnej ofercie Sklepu Internetowego oraz Sklepów Stacjonarnych w czasie obowiązywania Promocji. Produkty biorące udział w akcji „Noc Zakupów -27%” dostępne są pod adresem: https://runcolors.pl/noc
2. Promocja trwa od 23.10.2018 od godziny 17:00 do 24.10.2018 do godziny 23:59 (dalej również: „Czas trwania Promocji”).
3. Udział w Promocji jest dobrowolny i bezpłatny (tzn. zakup produktów w ramach Promocji nie wymaga poniesienia przez Uczestnika dodatkowych kosztów poza uiszczeniem ceny produktów podlegających Promocji oraz kosztów dostawy – w przypadku Sklepu Internetowego).
4. Ceny produktów objętych Promocją widoczne w Sklepie Internetowym w Czasie trwania Promocji uwzględniają już warunki Promocji oraz zastosowany rabat cenowy i nie podlegają dodatkowemu obniżeniu.
5. Aby wziąć udział w Promocji, należy:
a) w przypadku Sklepu Internetowego – dodać do koszyka min. 1 produkt objęty Promocją – złożyć Zamówienie obejmujące produkty objęte Promocją;
b) w przypadku Sklepów Stacjonarnych – przed zakupem: powołać się na Promocję „Noc Zakupów -27%” w celu naliczenia rabatu na wybrane produkty;
c) dokonać zakupu (zawrzeć umowę sprzedaży towaru) produktu objętego Promocją;
d) zarówno w przypadku Sklepu Internetowego, jak i Sklepów Stacjonarnych – zapoznać się i zaakceptować Regulamin.
6. Promocja nie obejmuje kosztów dostawy produktów zakupionych w ramach Promocji w Sklepie Internetowym, które Uczestnik ponosi w pełnej wysokości.
7. Promocja nie łączy się z innymi promocjami, upustami, rabatami, obniżkami, akcjami promocyjnymi, szczególnymi ofertami cenowymi lub produktowymi, chyba że warunki takiej promocji, upustu, rabatu, obniżki, akcji promocyjnych, szczególnej oferty cenowej lub produktowej stanowi inaczej.
8. W Sklepach Stacjonarnych w przypadku jednoczesnego zakupu kilku produktów objętych Promocją, rabat cenowy naliczany jest oddzielnie od ceny każdego produktu objętego Promocją.
9. W Czasie trwania Promocji, Uczestnik może skorzystać z Promocji więcej niż jeden raz.
10. Przyznany przez Organizatora w ramach Promocji rabat cenowy nie podlega wypłacie w pieniądzu lub wymianie na jakikolwiek inny środek płatniczy.
11. Pełnowartościowe produkty zakupione w ramach Promocji w Sklepach Stacjonarnych nie podlegają zwrotowi. Uczestnik Promocji może dokonać wymiany pełnowartościowego (niewadliwego) produktu zakupionego w ramach Promocji w Sklepach Stacjonarnych na inny rozmiar tego samego produktu w ciągu 7 (słownie: siedmiu) dni kalendarzowych od dnia dokonania zakupu takiego produktu, okazując paragon będący dowodem zakupu produktu. Powyższe postanowienie nie stanowi w żadnym zakresie ograniczenia praw Uczestnika Promocji wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności przepisów Kodeksu Cywilnego w zakresie rękojmi oraz przepisów ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta w zakresie prawa odstąpienia od umowy zawartej na odległość.

III. Reklamacje.

1. Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji, Uczestnicy mogą zgłaszać w terminie 14 dni od stwierdzenia nieprawidłowości w szczególności drogą elektroniczną na adres: kontakt@runcolors.pl lub listownie na następujący adres Organizatora: RunColors Sp. z o.o. Sp.k., ul. Bonifraterska 10/43, 00-213 Warszawa (dalej również: „Reklamacje”).
2. W celu przyspieszenia rozpatrzenia Reklamacji prosimy o podanie imienia i nazwiska Uczestnika, danych kontaktowych (np. adresu e-mail lub numeru telefonu), a także opisu przyczyn uzasadniających Reklamację.
3. Uczestnik zostanie powiadomiony w terminie 14 dni drogą elektroniczną lub pisemną o rozpatrzeniu Reklamacji i sposobie jej załatwienia.
4. Reklamacje rozpatruje Organizator, stosując w szczególności postanowienia niniejszego Regulaminu.

IV. Postanowienia końcowe.

1. Niniejszy Regulamin jest dostępny pod adresem: https://runcolors.pl
oraz w Sklepach Stacjonarnych i wchodzi w życie od dnia 16.10.2018 roku.
2. O ile z kontekstu nie wynika wyraźnie nic innego, użyte w Regulaminie zwroty pisane wielką literą mają znaczenie nadane im w Regulaminie Sklepu Internetowego dostępnym pod adresem: https://runcolors.pl.
3. Wszelkie spory pomiędzy Organizatorem a Uczestnikami dotyczące Promocje będą rozstrzygane zgodnie z właściwymi przepisami Kodeksu Postępowania Cywilnego.

Internetový obchod RunColors ukládá soubory cookies, které pomáhají k jeho správnému fungování. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte.